GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI IP development, s.r.o.

Ak ste návštevníkom našej webovej stránky, našim zákazníkom alebo odberateľom rozpisu a notifikácií ohľadom denného menu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Tu sa môžete oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov).

Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov. Právny základ spracúvania osobných údajov: Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

1. Správca vašich dát

My, ako spoločnosť IP development, s.r.o. so sídlom: Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, IČO 2022059193, prevádzkujeme webovú aplikáciu cantina.ipcentrum.sk a nakladáme s vašimi osobnými údajmi ako správca. Kontaktovať nás môžete na email rakovan@ipdevelopment.sk alebo na tel. č. 0903710322. Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov a úplne rešpektujeme vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, spracovávame z nasledovných dôvodov:

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, názov spoločnosti v ktorej pracujete, počet a druh objednaných produktov (informácie o produkte) nevyhnutne potrebujeme pre poskytovanie služieb (napr. dodanie a následné vydanie objednaného jedla). Pre zasielanie denného menu a upozornení využívame vašu emailovú adresu v prípade, že ste nám na to udelili súhlas. Kedykoľvek môžete zasielanie našich e-mailových správ odhlásiť prostredníctvom nastavení vášho účtu na adrese cantina.ipcentrum.sk/account Cookies - pri prechádzaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu.

3. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie.

4. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje opatrujeme ako keby boli naše vlastné a pristupujeme k nim so všetkou úctou. S vašimi dátami nakladajú iba osoby (zamestnanci a spolupracovníci), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, spracovateľské operácie vykonávame vlastnými silami a nepoužívame pre nich tretie strany.

5. Vaše práva v rámci ochrany osobných údajov

Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať. Právo na opravu – pokiaľ nie sú osobné údaje, ktoré o vás vedieme už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu. Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutia produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať. Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn., že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť. Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijak nakladať; jedná sa o nasledujúceho situácie:
- Pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;
- Ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;
- Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;
- Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.
Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť. Právo podať sťažnosť - pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať email na rakovan@pergamon.sk

Môže sa stať, že tieto podmienky budeme z času na čas aktualizovať, odporúčame teda, aby ste sa na túto stránku občas pozreli.

Platnosť od 26.4.2020
V Bratislave 26.4.2020